TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẢN ĐÀ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TẢN ĐÀ
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu gò chuối, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Sơn